Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Obsah

PALIVOVÉ DŘEVO

Obchodní podmínky

 

1. Základní údaje
Dodavatel:
TOPTE DŘEVEM spol.s.r.o.
Jezerní 6, 434 01 Most - Komořany
IČO: 287 47 585
DIČ: CZ28747585
Dodavatel je plátcem DPH.
(dále jen "dodavatel")
 
Kontaktní údaje:
Mobil:            731 620 650
Email: drevo@topte-drevem.cz
 
 
2. Objednávka zboží – PALIVOVÉHO DŘEVA
Seznam nabízeného palivového dřeva je na stránkách palivove-drevo/. Jedná se o běžně dodávané palivové dřevo standardní kvality.
Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek. Dostupnost palivového dřeva bude vždy potvrzena na základě poptávky.
K objednání zákazník vybere druh a délku polen palivového dřeva a telefonicky či mailem jej objedná. Objednávka dále slouží k rezervaci palivového dřeva. Ceny palivového dřeva si může zákazník ověřit na palivove-drevo/cenik-palivove-drevo/Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce palivove-drevo/cenik-kolik-za-dopravu-/.
Před realizací objednávky bude vypočtena celková cena za palivové dřevo včetně souvisejících poplatků (doprava, popř. záloha na vratné obaly).
 
Zrušení objednávky:
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem.
 
3. Dodání PALIVOVÉHO DŘEVA
Dodací lhůta:
Objednané palivové dřevo bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době.
Palivové dřevo se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel případně palivové dřevo odebírá zákazník v provozovně dodavatele.
Palivové dřevo je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.
Preferovaným způsobem úhrady je hotovostní platba při převzetí palivového dřeva.
Jakékoliv přesun, převoz či vyrovnání palivového dřeva u zákazníka nejsou součástí standardního dodání palivového dřeva.
Zákazník je povinen prohlédnout si palivové dřevo bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěn nesoulad mezi deklarovaným množstvím či kvalitou dodávky palivového dřeva je zákazník povinen ihned volat pracovníka dodavatele na tel 731620650 k okamžitému řešení a to pokud možno ještě před složením palivového dřeva z dopravního prostředku.
Jinak je nutno za přítomnosti řidiče dopravce vyhotovit záznam o reklamaci a pořídit fotodokumentaci. Každé vozidlo odjíždějící z provozovny dodavatele je monitorováno kamerovým systémem co do času odjezdu i množství naloženého palivového dřeva.
Na základě vyhotoveného záznamu bude reklamace řešena. Podpisem dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo v dostatečném množství a kvalitě.
Na pozdější reklamace pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, prostřednictvím České pošty nebo telefonicky.
U zboží označeného titulkem akce, novinky nebo výprodej je stav platný do vyprodání zásob nebo do odvolání.
 
4. Osobní odběr zboží
Pokud zákazník objednává palivové dřevo telefonicky či přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.
 
5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba je stanovena občanským zákoníkem.
Záruční list se nevystavuje, jako záruční list slouží daňový doklad.
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba stanovená občanským zákoníkem je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).
Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Postup reklamace
Zašle písemný popis reklamace s fotodokumentací na adresu prodejce, číslo prodejního dokladu a popis závady.
Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení
vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
 
6. Odstoupení od smlouvy
Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží.
 
7. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků (souhlasem s těmito obchodními podmínkami, souhlasíte s použitímVašich údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Již uskutečněným odběrem a dodáním palivového dřeva zákazník uděluje svůj souhlas a dodavatel mu může sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na výše uvedené kontakty nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.
 
8. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách palivove-drevo/ stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.
 
Právní doložka
Dodavatelem je právnická osoba TOPTE DŘEVEM spol. s r.o., která se zavazuje k níže uvedenému.
Osobní údaje
Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce, kterým jsou předány informace jen v rozsahu který je nutný k bezproblémovému doručení dodávek.
Na přání zákazníka provozovatel vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví, tj. dle zákona č. 563/1991 Sb.
Odpovědnost za informace
Dodavatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby.
Dodavatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.
Dodavatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, které vzniknou použitím informací získaným prostřednictvím provozovaného webu.
Dodavatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.
 
 
V Mostě 1.1.2013                                           TOPTE DŘEVEM s.r.o.