Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Obsah

Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(doplnit název uchazeče, sídlo a IČO)

 

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem:

„NÁKUP TECHNOLOGIE PRO VÝROBU PALIVOVÉHO DŘEVA“

tímto čestně prohlašuje, že

  1. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,

 

  1. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nedostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

 

  1. není v likvidaci,

 

  1. není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

 

 

 

V ………………………,  dne   …………………. 2014

 

 

 

 

        …...............................