Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Příloha č. 1 strana 1/2

KRYCÍ LIST NABÍDKY

 

k veřejné zakázce


ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

 

 „NÁKUP TECHNOLOGIE PRO VÝROBU PALIVOVÉHO DŘEVA“

 

Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 15 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:

TOPTE DŘEVEM, s. r. o.

Sídlo:

Jezerní  6,  434 01  Most

Statutární zástupce:

Karel Váleček

IČ:

287 47 585

Tel.:

+420 731 620 640

E-mail:

valecek@topte-drevem.cz

1.2. Uchazeč

Název:

 

Sídlo/místo podnikání:

 

Spisová značka v obchodním rejstříku:

 

Statutární zástupce/osoba oprávněná za uchazeče jednat:

 

IČ:

 

Tel.:

 

E-mail:

 

Kontaktní osoba ve věcech nabídky:

 

Tel.:

 

E-mail:

 

Příloha č.1 strana 2/2

 

2. Formulář nabídkové ceny v CZK „nejvýše přípustné“

Celková cena díla

Cena celkem

bez DPH

DPH
(sazba 21%)

Cena celkem

včetně DPH

 

 

 

3. Čestné prohlášení uchazeče

Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme. Neshledali jsme důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a nabídku jsme zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

Podpis oprávněné osoby:

 

Titul, jméno, příjmení:

 

Funkce: