Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána dle § 25 a § 38          č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

   

  Nákup technologie pro výrobu palivového dřeva

                             

 

                                                

2.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

 

Zadavatel:

TOPTE DŘEVEM, s.ro.

Statutární zástupce:

Karel Váleček, jednatel

Sídlo:

Jezerní 6, 434 01 Most – Souš

IČ:

287 47 585

 

Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky (ve věcech technických i smluvních):

Karel Váleček, jednatel

Telefon:

+420 731 620 640

E-mail:

valecek@topte-drevem.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na dodávku strojního vybavení

PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ - ZJEDNODUŠENÉ

Předmět plnění veřejné zakázky:

Poloautomatický stroj na výrobu palivového dřeva

Kotoučová zkracovací pila s automatickým posunem dřeva

Zařízení pro balení vyrobeného palivového dřeva

Místo plnění zakázky:

Most – Souš

Předpokládaný termín zahájení plnění:

11/2014

Předpokládaný termín ukončení plnění:

12/2014

 

 

4.   OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění zakázky, které uchazeč uvede ve svém návrhu smlouvy o dílo:

a)   Termín ukončení realizace

nejpozději do 10.12.2014

b)   Záruka:

min 24 měsíců

c)   Platební podmínky:

splatnost faktur 14 dní ode dne doručení objednateli

d)   Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou:

do 30 dnů

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 

5.   POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu částkou za každý jednotlivý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací. 

    Další požadavky:

 1. Pro předložení nabídkové ceny uchazeč použije a vyplní formulář nabídkové ceny v CZK, případně v EUR „nejvýše přípustné“, který je součástí př. č. 1 - Krycího listu.

 2. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

 

6.   POŽADAVKY ZADAVATELE NA ČLENĚNÍ NABÍDKY

     Uchazeč musí v nabídce předložit následující:

 1. Krycí list nabídky: Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 1 - Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nejvýše přípustná nabídková cena zpracovaná dle zadávací dokumentace, čestné prohlášení, že se před podáním nabídky podrobně seznámil se všemi zadávacími podmínkami, že těmto podmínkám porozuměl, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá, neshledává důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a nabídku zpracoval zcela v souladu s těmito podmínkami, a že toto prohlášení činí na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.

   

 2. Návrh smlouvy o dílo (uchazeč předloží svůj návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou za uchazeče jednat)

 3. Nabídkový rozpočet (podepsaný oprávněnou osobou za uchazeče jednat)

 4. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady dle odst. 7 zadávací dokumentace

 

 

7.   POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

 

Uchazeč je povinen v souladu s požadavky zadavatele, prokázat splnění kvalifikačních předpokladů. Kvalifikaci splňuje uchazeč, který doloží:

 • základní kvalifikační předpoklady

 • profesní kvalifikační předpoklady

 • technické kvalifikační předpoklady

   

  Formuláře ze zadávací dokumentace určené k vyplnění uchazečem a požadovaná čestná prohlášení předkládá uchazeč vždy v originálech. Tyto originály budou podepsány fyzickou osobou/statutárním orgánem právnické osoby, nebo osobou oprávněnou za uchazeče jednat (např. na základě plné moci, originál plné moci musí být součástí nabídky).

  Doklady prokazující splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů je možné předložit v prosté kopii.

  Zadavatel nepřipouští splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.

   

   

  7.1   Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který:

   

a)       nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,

b)      vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nedostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

c)       není v likvidaci,

d)      není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením Čestného prohlášení.

7.2   Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží:

 

a)      výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

b)      doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, není-li uvedeno jinak, nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

 

7.3   Technické  kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží:

 

Seznam 2 dodávek strojního vybavení obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 5 let, v minimální výši 1 000 000,- Kč bez DPH. Seznam dodávek bude předložen ve formě čestného prohlášení.

 

8.   ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídková cena                                    60%
Doba realizace                                       10%
Záruka díla                                               10%
Technologie zkracování kmenů       20%
(máme nepříliš dobré zkušenosti s dělením řetězovou pilou - nabídněte alternativní řešení) 

 

 

9.   DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

 

 

a)     Uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.

 

b)     Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese uchazeč.

 

c)      Práva zadavatele a podmínky zrušení zadávacího řízení:

       Zadavatel si vyhrazuje právo:

 • Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky.

 • Zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu.

 • Vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny a požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně jejich doplnění.

 • Nevybrat žádnou z podaných nabídek.

 • Zrušit výběrové řízení, jestliže smlouvu odmítnou uzavřít vyhodnocení dodavatelé v pořadí  1 – 3, nebo neuzavřou smlouvu v době, po kterou jsou svou nabídkou vázáni.

 • Vyloučit ze soutěže nabídky, které nesplňují požadavky zadávací dokumentace a jsou obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám.

 • Zažádat uchazeče o doplnění kvalifikačních předpokladů.

 • Jednat o návrhu smlouvy předloženém uchazečem a požadovat doplnění nebo změny ve znění smlouvy.

   

   

10.  DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

 

Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno doručit pouze písemně, a to na    e-mailovou  adresu :  valecek@topte-drevem.cz

Uchazeč může zažádat o dodatečné informace nejpozději 4 dny před termínem pro podání nabídek. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou vždy odeslány e-mailem všem uchazečům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.

 

 

 

 

11.  LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

 

Lhůta pro podání nabídek: 

Datum:

9.10.2014

Hodina:

12:00

Adresa pro doručení nabídek:

Jezerní  6, 434 01 Most, kancelář TOPTE DŘEVEM s.r.o.

Nabídku je nutné podat 1 x v písemné formě v originále v zapečetěné obálce opatřené identifikačními údaji uchazeče a viditelně označené nápisem:

„NEOTVÍRAT:  Nabídka do výběrového řízení „NÁKUP TECHNOLOGIE PRO VÝROBU PALIVOVÉHO DŘEVA“

Nabídka bude doručena na výše uvedenou adresu poštou nebo osobně.

Otevírání obálek s nabídkami:

Datum:

10.10.2014

Hodina:

10:00

Adresa pro otevírání obálek s nabídkami:

Jezerní 6, 434 01 Most

 

 

 

 

 

12.   DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY

 

příloha č. 1    -    krycí list nabídky

příloha č. 2    -    vzor čestného prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů

příloha č. 3    -    Specifické vlastností a parametrů strojního vybavení

 

 

 

V Mostě,  dne  22.9.2014            

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………

                  Karel Váleček,  jednatel